HVA SKAL BYGGET SØKES SOM?

IKKE SØKNADSPLIKTIGE TILTAK
Det finnes en rekke mindre byggearbeider i forbindelse med egen bolig og fritidseiendom som er unntatt fra søknadsplikten. Det er i så fall tiltakshavers ansvar å påse at bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er oppfylt. Dispensasjonssaker er imidlertid alltid søknadspliktige.
Nærmere opplysninger om hvilke arbeider dette gjelder, finnes du på www.be.no – Se forskrift om saksbehandling og kontroll med tilhørende veiledning. De fleste kommuner har egne hjemmesider med lokale forskrifter, se www.byggesak.com.
Tiltak som behandles etter melding
Mindre byggearbeider på bolig- eller fritidseiendom kan behandles som melding på dertil hørende skjema. Naboer og gjenboere må imidlertid varsles på vanlig måte. Slike tiltak er f. eks.:

• Frittliggende byggverk ikke beregnet for beboelse på inntil 50 m² (garasje o.l)
• Tilbygg på inntil 30 m² når dette ikke inneholder våtrom

TILTAK SOM VERKEN KREVER SØKNAD ELLER MELDING
Forskriftene definerer visse mindre byggearbeider som er helt unntatt fra reglene om saksbehandling, ansvar og kontroll. Det er ikke krav om nabovarsel for slike tiltak, men det anbefales å orientere naboer på forhånd. Slike tiltak er f. eks:

• Frittliggende byggverk på inntil 15 m² (bod o.l., maks mønehøyde 3 meter, gesimshøyde 2,5 meter)
• Installasjon av nytt ildsted såfremt dette gjøres under kvalifisert kontroll
• Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter
• Frittliggende utepeis
• Forstøtningsmur inntil 1 meter (minimum 2 meter fra nabogrense) eller 1,5 meter (4 meter fra nabogrense)